Vanliga Frågor

Hur fungerar produkterna?

 

Hur sätter man igång A-Repeller?

Sätt din A-Repeller i ett vägguttag och den verkar direkt.

 

Var kan A-Repeller MR användas?

Den kan användas i hus, förråd, garage, sommarstugor och andra utrymmen inomhus för att skrämma bort möss och råttor. A-Repellers med ElectroPulse passar i utrymmen där elnätet är konstant belastat via andra elektriska enheter.

 

Hur vet jag att min A-Repeller är aktiv?

När lysdioden/lysdioderna lyser eller blinkar är avskräckaren i funktion.
Beroende på vilken typ av A-repeller du har fungerar detta på olika sätt. För den som endast har ultraljud A-Guard lyser lampan konstant och då fungerar produkten korrekt. För den som har både ultraljud A-Guard och ElectroPulse ska den gröna/blå lampan lysa konstant och den röda variera mellan fast och blinkande sken.

 

Påverkar Silverline produkterna annan elektrisk utrustning?

Nej, de påverkar ingen annan elektrisk utrustning.

 

Hur länge varar batterierna i MR50?

Batterierna i A-Repeller MR50 Battery varar i ca 5-6 månader.

 

Hur sprider sig ultraljudet?

Den avancerade ultraljudsbilden, A-Guard, sprider sig i öppna utrymmen. Ultraljudets fysikaliska egenskaper gör att ljudet inte går igenom solida föremål som möbler, skåp, väggar och tak. Mjuka textilier som möbelklädsel och gardiner suger å sin sida upp ljudet. Det innebär att avskräckaren ska placeras så ultraljudet kan spridas så fritt som möjligt.

 

Kan A-Repeller produkterna vara skadliga för djuren?

Nej, avskräckaren skadar inga djur. Däremot gör ultraljudet som avskräckaren sänder ut möss och råttor otrygga att vistas i det utrymmet där den är placerad. Därför väljer de en annan plats att rota sig på.

 

Förbrukar A-Repeller mycket energi?

Alla Silverlines produkter förbrukar väldigt lite energi. MR30 – 1 W MR30 – 1 W MR50 – 0,5 W. MR80 DG2 – 1,8 W MR100 DG3 – 3,5 W MR130 DG4 – 4 W.

 

Hur fungerar A-Repeller MR?

Alla A-Repeller MR avger ett varierat och anpassat ultraljud A-Guard, som uppfattas som stressande och störande av gnagare vilket gör att de undviker att bosätta sig i utrymmet. Ultraljudet skapar en odräglig miljö för möss och råttor inom en öppen yta mellan 20 och 130 m2 beroende på modell. Repel 60, MR80 DG2, MR100 DG3 och MR130 DG4 har även funktionen ElectroPulse. Den elektromagnetiska pulseringen kompletterar ultraljudets effekt och syftar till att få gnagarna att inte utnyttja kabeldragningar som springvägar.

 

Varför påverkas möss och råttor av A-Repeller MR?

Både möss och råttor kommunicerar med hjälp av ultraljud. Det anpassade ultraljudet, A-Guard, stör deras naturliga kommunikationssätt och normala skyddsinstinkt. Detta upplever de som stressande och störande vilket gör att de undviker att rota sig.

 

Hindrar ultraljudet möss och råttor från att komma in i huset?

Finns det tillgänglig föda för dem kan de trots avskräckarna lockas in i t.ex. köksskåpet där vanligen slaskhinken finns. Att söka föda är en stark drift. Vanligtvis hindrar dock ultraljudet dem från att fortsätta in vidare i köket och driver ut dem igen samma väg som de kom in.

 

Vilka skadedjur påverkas av A-Repeller?

A-Repeller MR är effektiva mot gnagare såsom möss och råttor. Husdjur som kanin, marsvin, hamster och andra gnagare påverkas också av ultraljudet och ska inte vistas i samma eller angränsande rum till avskräckaren.

 

Finns det någon generell “livslängd” för Silverlines avskräckare?

Våra produkter är tillverkade för att användas under lång tid utan problem. De är uppbyggda av elektroniska komponenter, som i sig inte har någon beräknad livslängd, men det finns några saker man bör tänka på för att inte förkorta livslängden. Använd och förvara enheter för inomhusbruk endast i torra utrymmen. Exponera inte enheterna som är avsedda för inomhusbruk för långvarigt direkt solljus. Utsätt inte enheten för överspänning i elnätet.

 

Hur länge gäller garantin?

Produktgarantin gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin gäller dock inte om apparaten utsatts för överspänning i elnätet. Garantin upphör att gälla om åverkan skett på enheten eller enheten på annat sätt åtgärdats av köparen.

 

Vad menas med att ledningsnätet ska vara konstant belastat? Räcker det inte med att apparaten sitter i ett vägguttag?

Om alla elektriska apparater stängs av kan effekten utebli. Avskräckarna själv drar inte mer än 0,5 – 4 Watt beroende på modell, så den skapar inget tillräckligt magnetfält i ledningsnätet för pulserna att påverka. Ledningsnätet bör vara belastat med minst 40 Watt för att uppnå avsedd effekt.

 

Är Silverlines avskräckare känslig för överspänning i elnätet?

De har elektronik som är lika känslig mot överslag som datorer, TV etc. Det går att skydda dem mot överslag genom att sätta in ett så kallat överspänningsskydd mellan avskräckaren och vägguttaget. Garantin gäller inte om avskräckaren utsatts för överspänning i elnätet.

 

Varför finns det två lägen på MR50 och MR80 DG2, ”Summer” och ”Winter”?

I läge ”Winter” är frekvensintervallet anpassat för att stressa och skrämma bort alla gnagare. I läge ”Summer” är frekvensintervallet anpassat så att även förekomsten av krypande insekter som t.ex. spindlar minskar. Dessa är till störst besvär på sommaren därför har inställningsläget fått benämningen ”Summer”.

 

Vad är det för skillnad på läge ”Summer” och läge ”Winter” på MR50 och MR80 DG2?

Inställningsmöjligheten ändrar frekvensintervallet. I läge ”Summer” löper frekvensen i en slumpmässig skala i ett lägre frekvensintervall än i läge ”Winter”.

 

Vilket läge ska jag välja på MR50 eller MR80 DG2 om jag besväras av ljudet från avskräckaren

Om man väljer läge ”Winter” sänder avskräckaren ut ett ljud med högre frekvensintervall, och detta frekvensintervall kan det mänskliga örat inte uppfatta.

 

Fungerar A-Repeller även på vintern i sommarstugan när man inte har något inkopplat som drar ström?

Om alla elektriska apparater stängs av kan effekten av de elektromagnetiska pulserna utebli. Avskräckarna själv drar inte mer än 3,5 – 4 Watt beroende på modell så den skapar inget tillräckligt magnetfält för pulserna att påverka. Ultraljudet fungerar naturligtvis avskräckande ändå.

 

Hur fungerar ElectroPulse?

 

Varför har en del av era A-Repellers även funktionen ElectroPulse/Double Guard?

Den elektromagnetiska pulseringen, ElectroPulse, som kompletterar ultraljudets effekt syftar till att få gnagarna att inte utnyttja kabeldragningar som springvägar. Passar i utrymmen där elnätet är konstant belastat via andra elektriska enheter. Denna kombination av ultraljud och elektromagnetiska pulser gör det obehagligt för möss/råttor att stanna och rota sig.

 

Hur fungerar de elektromagnetiska pulserna som avskräckaren använder?

Mössen använder ofta kabeldragningar i väggarna för att röra sig mellan olika våningar och rum. De gnager även på kabelisolering, vilket kan orsaka kortslutningar med brandrisk som följd. ElectroPulse gör att det elektromagnetiska fältet varierar i intensitet i de strömbelastade kablarna i husets elnät. Detta påverkar möss/råttor och får dem att undvika elkablarna och därmed pulserna.

 

Skapar avskräckaren det pulserande magnetfältet?

Nej, däremot så påverkar den det magnetfält som bildas kring de kablar som är anslutna till en strömförbrukande enhet, som t ex lampor, kylskåp, elelement eller andra saker som är anslutna till elnätet i huset och som är påslagna.

 

Måste avskräckaren sitta i ett visst eluttag för att pulserna ska påverka magnetfältet?

När man sätter i avskräckaren i ett vägguttag så är det vägguttaget elektriskt förbundet med resten av elnätet i huset. Därför påverkar avskräckaren elnätet oavsett i vilket uttag den placeras. Däremot klingar effekten av med ökat avstånd mellan uttaget med avskräckaren och andra delar av elnätet i huset.

 

Varför påverkas möss och råttor av de elektromagnetiska pulserna?

ElectroPulse gör att det elektromagnetiska fältet varierar i intensitet. Dessa variationer i det elektromagnetiska fältet påverkar inlärningsförmågan och rumsuppfattningen hos möss/råttor och får dem att lämna elkablarna och därmed pulserna.

 

Sprider sig de elektromagnetiska pulserna i hela bostaden?

ElectroPulse sprider sig runt i strömbelastade kablar som är anslutna till samma elcentral. Om två separat matade elcentraler finns i bostaden ska två avskräckare användas för optimalt skydd.

 

Hur stor belastning bör det vara på den inkopplade strömförbrukaren som skapar magnetfältet som i sin tur pulserna ska påverka?

På alla elledningar som har någon strömkälla inkopplad skapas automatiskt ett magnetfält runt kabeln. Belastningen bör vara minst 40 W för att ett tillräckligt stort magnetfält ska skapas. I vissa elanläggningar där man har använt blymantlade kablar, blir magnetfältet svagare.

 

Vilken produkt ska jag välja?

 

Vilken av era A-Repellers rekommenderar ni man ska välja?

Produktvalen är beroende på hur stora rummen eller utrymmena är, hur många våningar huset har samt hur stort musproblem man har i huset. Vi rekommenderar att starta med en produkt som har både funktionen A-Guard och ElectroPulse i utrymmet med störst problem på bottenplan och att man kompletterar med minst en A-Repeller med A-Guard på övriga våningsplan, inklusive källare och vind, i problemrummen. Välj en produkt som motsvarar rummens storlek. Tänk på att ljudet inte går igenom solida material, som väggar, tak, golv, skåp mm och att mjuka textiler dämpar ljudets spridning.

 

Varför har vissa produkter även funktionen elektromagnetiska pulser, räcker det inte med ultraljud?

Den elektromagnetiska pulseringen, ElectroPulse, som kompletterar ultraljudets effekt syftar till att få gnagarna att inte utnyttja kabeldragningar som springvägar. Denna kombination av ultraljud och elektromagnetiska pulser gör det obehagligt för mössen att stanna och rota sig och gör avskräckningen mer effektiv.

 

Ska jag välja MR80 DG2 eller MR130 DG4?

Dessa två avskräckare har båda Double Guard (A-Guard + ElectroPulse) och är lämpliga att välja som basenhet. Den kraftfulla MR130 DG4 täcker ett öppet utrymme på upp till 130 m2 och MR80 DG2 täcker upp till 80 m2. Välj produkt som motsvarar rummets storlek. Tänk på att ljudet inte går igenom solida material, som väggar, tak, golv, skåp mm och att mjuka textiler dämpar ljudets spridning.

 

Ska jag välja MR30 eller MR50?

Den kraftfulla högtalaren på MR30 täcker ett öppet utrymme på upp till 30 m2 och MR50 täcker upp till 50 m2. Välj produkt som motsvarar rummets storlek. Tänk på att ljudet inte går igenom solida material, som väggar, tak, golv, skåp mm och att mjuka textiler dämpar ljudets spridning.

 

Hur använder jag produkterna?

 

Jag har problem med möss och vill börja använda en avskräckare/A-Repeller, vad ska jag tänka på?

Möss och råttor som har hittat en plats där de kan finna föda och värme flyttar ibland ogärna på sig även om man installerar en avskräckare. De irriteras av avskräckaren, men deras överlevnadsinstinkt då de vet att föda finns på platsen kan då övervinna deras önskan att undfly ljudet. Då kan man under en kortare tid bekämpa rotade skadedjur med fällor för att bli av med dessa. Viktigt när man fångat dessa att man tar bort fällorna där betet annars lockar till sig nya skadedjur. Man skall också rengöra noga, då möss/råttor lämnar luktspår (fett från deras päls) som leder dem och som de känner sig trygga med att använda. Utan dessa spår blir det mindre sannolikt att nya skadedjur vågar sig in, speciellt om man dessutom har installerat en A-Repeller avskräckare.

 

Vad bör man tänka på vid placeringen av A-Repeller?

Det är viktigt att tänka på att ultraljud inte tränger igenom solida föremål som möbler, skåpsdörrar, väggar och tak. Mjuka textilier som möbelklädsel och gardiner dämpar ljudets spridning och mot
hårda ytor stutsar ljudet. Sätt därför avskräckaren i ett vägguttag som sitter så fritt som möjligt.

 

Hur ska man placera A-Repeller enheten?

Sätt avskräckaren i ett lågt placerat vägguttag som sitter så fritt som möjligt, och i det rum där man misstänker att mössen uppehåller sig. Tänk på att högfrekvent ljud inte går igenom solida material, som väggar, tak, golv samt att mjuka material dämpar ljud.

 

Hur stor yta täcker A-Repeller MR?

Våra A-Repellers är utrustade med kraftfulla högtalare som täcker öppna utrymmen på mellan 30 m2 – 130 m2. MR30 upp till 30 m2 MR50 upp till 50 m2 MR80 DG2 upp till 80 m2 MR100 DG3 upp till 100 m2 MR130 DG4 upp till 130 m2.

 

Hur snabbt ger A-Repeller önskad effekt?

Normalt kan en förändring noteras direkt. I några fall tar det längre tid. Finns det redan möss i utrymmet så kommer de att bli mer aktiva när avskräckaren startar för att sedan drivas ut. Man kan man tillfälligt komplettera med fällor för att snabbare utrota den gamla stammen.

 

Kan man komplettera med traditionella fällor i köksskåpet?

I början av en bekämpning eller i utrymmen dit inte ultraljudet når, kan det vara lämpligt att använda traditionella fällor som ett komplement. Man bör dock tänka på att betade fällor lockar in möss.

 

Hur får jag bort mössen från vinden?

Möss som uppehåller sig på vinden kan generellt vara svåra att bli av med. De flesta av oss har en massa saker på vinden som till exempel kartonger och kläder. Ultraljudet, A-Guard, tränger inte genom kartongerna eller andra solida föremål. Detsamma gäller om mössen etablerat sig i utrymmet på vinden där man har isolering. A-Repeller sprider endast ultraljudet på de fria ytorna. Mössen kan då uppehålla sig i isoleringen, bakom kartonger och annat som förvaras på vinden. I detta fall är det nödvändigt att komplettera med traditionella fällor.

 

Varför är det musspillning i skåpet under diskbänken trots att vi har en A-Repeller i köket?

I detta skåp förvaras ofta slaskhinken som är lockande för mössen. Mössens drift efter föda är mycket stark, och oftast är den större än rädslan för yttre faror. Det är därför viktigt att se till så man aldrig ger mössen en chans att nå föda. Inga matrester eller djurfoder ska finnas tillgängliga för dem. Ger man dem en chans att nå föda gör man det svårare att driva ut dem från huset. Förvara t.ex. torrfoder i slutna behållare, helst i utrymmen som är täta. Man kan sätta in en MR30 inne i skåpet och se till att täta eventuella springor vid rörgenomföringar med t.ex. Silverline stålullstätning.
Om A-Repellern sitter placerad utanför skåpet når ljudet nämligen inte in i skåpet.

 

I vilka utrymmen kan A-repeller användas?

 

Fungerar avskräckaren i alla utrymmen?

Avskräckaren fungerar i alla utrymmen inomhus. Ultraljudet ger bäst effekt om den sitter så fritt som möjligt så inte ultraljudets spridning begränsas av fasta föremål såsom möbler, dörrar etc. MR80 DG2, MR100 DG3 och 130 DG4 passar i utrymmen där elnätet är konstant belastat via andra elektriska enheter då detta krävs för att ElektroPulsen ska funger, ultraljudet har dock sin funktion alltid.

 

Kan man använda A-Repeller MR utomhus under husets krypgrund?

Vår MR130 DG är avsedd för denna typ av miljö då den är IP55 klassad (spolsäker och dammtät). Övriga A-Repeller MR är avsedda att användas inomhus i torra utrymmen. Vi rekommenderar inte att sätta dessa avskräckare eftersom de innehåller känslig elektronik som inte klarar fuktig miljö.

 

Kan man använda A-Repeller MR i ett kallförråd där det blir minusgrader på vintern?

Vid normala låga vintertemperaturer fungerar avskräckarna som avsett. Blir det väldigt kallt, mindre än 20 minusgrader, så kan det påverka funktionen.

 

Kan man använda A-Repeller MR utomhus?

Nej, ultraljudet kräver att avskräckaren placeras i ett rum med väggar, tak och golv för att fungera på avsett vis. Placeras den på en plats utan dessa avgränsningsytor så blir ljudtrycket för lågt och man får ej avsedd effekt.

 

Hur påverkar A-Repeller MR människor och husdjur?

 

Är Silverline produkterna säkra att använda i hemmet?

Silverline produkterna är ofarliga för barn, katter, hundar, fåglar och fiskar. Stör inte datorer, TV eller liknande. Gnagare som hamstrar, marsvin och liknande husdjur påverkas av ultraljudet från våra A-Repellers mot Mus & Råtta och Spindel, därför ska de inte vistas i samma eller angränsande rum till avskräckaren. Egna husdjur kan reagera på KV 300, Ma50, Ma200, men de är inte skadliga för dem.

 

Kan det mänskliga örat uppfatta det ljud som A-Repeller enheterna sänder ut?

I normala fall hör man inte ultraljudet som enheten sänder ut, men i vissa fall kan människor uppfatta höga frekvenser.